Venuše Souralová: Šachy ve škole – hravá cesta za klíčovými kompetencemi

Venuše Souralová: Šachy ve škole – hravá cesta za klíčovými kompetencemi

sachydoskol_uvod

Projekt Šachy do škol se každým rokem daří postupně rozšiřovat. Nemalou zásluhu na tom má republiková manažerka projektu Mgr. Venuše Souralová, která v tomto příspěvku představí celý projekt a novinky pro letošní rok. Zároveň můžeme prozradit, že šachuj.cz se do projektu v letošním roce taktéž zapojí.

Historie

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice v roce 2013 za podpory Šachového svazu ČR, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit výuku šachu v zájmových kroužcích na  školách, příp. zavádění šachu do vyučování jako předmětu. 

Vládní opatření týkající se pandemie koronaviru v minulém pololetí bohužel nedovolila zakončit školní šachový rok zcela standardně a ani v nejbližší budoucnosti stále nemáme mnoho jistot, přesto ve školním roce 2020-2021 zahájíme činnost projektu ŠACHY DO ŠKOL jako obvykle. 

Cíle projektu

Výuka a hra šachů pomáhá naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího plánu, pomáhá žákům osvojovat si většinu kompetencí k učení, řešení problémů, sociální i personální. Královská hra má vztah ke vzdělávacím oblastem např. Matematika a její aplikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Podrobněji popsaný vztah šachu k RVP ZV naleznete zde., tento soupis je kompletně připraven k použití  při začleňování výuky šachu do Švp. Šachy významně přispívají k rozvoji tzv. „čtyř K“ – kreativity, kooperace, kritického myšlení a komunikace  (přejato z anglického 4Cs – creativity, collaboration, critical thinking, communication). Bez ohledu na věk.

Jednou z nejčastějších překážek, které odrazují školy od zapojení se do projektu, je nedostatek učitelů s potřebnou kvalifikací pro výuku šachu. Věříme, že tuto nesnáz školy překonají  díky Online školení trenérů 4. třídy.  Učitelé škol, které jsou zapojené do Šdš, mají celkové náklady na kurz snížené o 300Kč, protože certifikát po splnění podmínek kurzu získají zdarma.  

Školní rok 2020/2021

V letošním roce dochází v projektu pouze k jedné podstatné změně a to je způsob přihlašování škol, které proběhne přes online formulář zveřejněný na našem webu (zelený odkaz níže). Přihlášku může vyplnit zástupce vedení školy nebo vyučující do 20. října, škole bude přijetí přihlášky potvrzeno mailem. Je nutné, aby formulář vyplnily všechny školy, které se chtějí zúčastnit (kvůli aktualizaci kontaktů). Součástí přihlášky je i objednávka cvičebnic, tu je ale možné odložit na později, až se ustálí počty dětí ve skupinách se šachovou výukou. Odloženou objednávku cvičebnic posílejte, prosím, jako obyčejnou zprávu na mail sachydoskol@chess.cz. Cvičebnice budou letos rozesílány ze skladu v Praze (sekretariát  ŠSČR, Strahov), zde bude v případě zájmu možné i osobní vyzvednutí.

>>ONLINE PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ŠACHY DO ŠKOL  ZDE <<

Všechny školy, které zaujala tato možnost rozšířit svou nabídku aktivit svým žákům ať už jako zájmovou činnost nebo pravidelně vyučovaný předmět, v projektu Šachy do škol rádi uvítáme a vynasnažíme se jim pomoci, protože víme, že rozšíření této kultivované hry mezi dětmi a mládeží bude přínosem jim jako jednotlivcům a následně i celé společnosti.

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *